01. #Chia-Hsuan Wu1, Cong Cao1, Jin Ho Kim, Chih-Hsun Hsu, Harold J. Wanebo, Wayne D. Bowen, Jimmy Xu*, and John Marshall*. Trojan-Horse Nanotube On-Command Intracellular Drug Delivery. Nano Lett. 2012,12:5475−5480.  

02. #Lijuan Song, Yuehui Liu, Yang Yu, Xin Duan, Shening Qi, Yaobo Liu*. Shh signaling guides spatial pathfinding of raphespinal tract axons by multidirectional repulsion. Cell Res. 2012, 22(4):697-716.1

03. §※Li Gong1, Qi-Lin Zhang1, Ning Zhang, Wen-Yan Hua, Yi-Xian Huang, Ping-Wei Di, Tingting Huang, Xing-Shun Xu*Chun-Feng Liu*Li-Fang Hu*, Wei-Feng Luo*. Neuroprotection by urate on 6-OHDA-lesioned rat model of Parkinson’s disease: linking to Akt/GSK3 signaling pathway. Journal of Neurochemistry. 2012,123:876-885.  

04. §※Chen Wang1, Aijie Pei1, Jing Chen, Hailong Yu, Mei-Ling Sun, Chun-Feng Liu*Xingshun Xu*. A natural coumarin derivative esculetin offers neuroprotection on cerebralischemia / reperfusion injury in mice. Journal of Neurochemistry. 2012,121:1007-1013.  

05. §※Wei-Wei Chen1, Hailong Yu, Hong-Bin Fan, Cui-Cui Zhang, Min Zhang, Caiyi Zhang, Yanbo Cheng, Jiming Kong, Chun-Feng Liu, DeqinGeng*, Xingshun Xu*. RIP1 mediates the protection of geldanamycin on neuronal injury induced by oxygen-glucose deprivation combined with zVAD in primary cortical neurons. Journal of Neurochemistry. 2012,120:70-77.   

06. §※Hailong Yu1, Zeng-Li Zhang, Jing Chen, Aijie Pei, Fang Hua, Xuanchen Qian, JinjiangHe,Chun-Feng Liu*Xingshun Xu*. Carvacrol, a Food-Additive, Provides Neuroprotection on Focal Cerebral Ischemia / Reperfusion Injuryin Mice. PLoS ONE.2012, 7(3): e33584.  

07.  Sarria I, Ling J, Xu G-Y, Gu JG*. Sensory discrimination between innocuous and noxious cold by TRPM8-expressing DRG neurons of rats. Molecular Pain. 2012, 8:79.

08. ※Zhang LMa QYang WQi X, Yao Z, Liu YLiang LWang XMa CHuang LXu YZhu HDeng WGao YRuan LXiao Z, Qin C. Recombinant DNA Vaccine against Neurite Outgrowth Inhibitors Attenuates Behavioral Deficits and Decreases A-beta in an Alzheimer's Disease Mouse Model. Neuropharmacology. 2012,70:200-10.

09. ※Cape A, Chen X, Wang CE, O'Neill A, Lin YF, He J, Xu XS, Yi H, Li H, Li S, Li XJ. Loss of huntingtin-associated protein 1 impairs insulin secretion from pancreatic β-cells. Cell Mol Life Sci.2012;69(8):1305-17.

10. §※Lin Li1, Ruihua Xie1, Shufen Hu, Yongmeng Wang, Tianzhu Yu, Ying Xiao, Xinghong Jiang, JianguoGu, Chuang-Ying Hu* and Guang-Yin Xu*. Upregulation of cystathionine beta-synthetaseexpression by nuclear factor-kappa B activationcontributes to visceral hypersensitivity in adultrats with neonatal maternal deprivation. Molecular Pain. 2012, 8(89).  

11. §※Yongmeng Wang1, Ruobing Qu1, Shufen Hu, Ying Xiao, Xinghong Jiang, Guang-Yin Xu*. Upregulation of Cystathionine-β-Synthetase Expression Contributes to Visceral Hyperalgesia Induced by Heterotypic Intermittent Stress in Rats. PLoS ONE.2012,7(12): e53165.

12. §Yuan-Yuan Zhou, Natalie J Wanner, Ying Xiao, Xuan-Zheng Shi, Xing-Hong Jiang, Jian-Guo Gu, Guang-Yin Xu*, Electroacupuncture alleviates stress-induced visceral hypersensitivity through an opioid system in rats. World J Gastroenterol. 2012, 18(48): 7201-7211. 

13. Shaona Niu, Hao Wang, Zhenbo Huang, Xiurong Rao, Xiangsheng Cai, Tao Liang, Jing Xu,Xingshun Xu*, Guoqing Sheng*. Expression changes of hypothalamic Ahi1 in mice brain: implication in sensing insulin signaling. Mol Biol Rep. 2012, 39:9697–9705.  

14.  Xu Longsheng, Pan Yanyan, Zhu Qi, Gong Shan, Tao Jin, Xu G-Y, and Jiang Xinghong*. ArcuateSrc activation-induced phosphorylation of NR2B NMDA subunit contributes to inflammatory pain in rats. J Neurophysiol, 2012. 108(11): 3024-33.

15. §Weihua Wang1, Liangfeng Fan, De’en Xu, Zhongmin Wen, Rong Yu, and Quanhong Ma*. Immunotherapy for Alzheimer’s disease. Acta Biochimica et Biophysica Sinica.2012,44:807–814.   

16Ge XHZhu GJGeng DQZhang ZJLiu CF. Erythropoietin attenuates 6-hydroxydopamine-induced apoptosis via glycogen synthase kinase 3β-mediated mitochondrial translocation of Bax in PC12 cells. Neurol Sci. 2012;33(6):1249-56.