1. §#Wang SS1, Lv Y1, Xu XC1, Zuo Y1, Song Y, Wu GP, Lu PH*, Zhang ZQ*, Chen MB*. Triptonide inhibits human nasopharyngeal carcinoma cell growth via disrupting Lnc-RNA THOR-IGF2BP1 signaling. Cancer Lett. 2018 Nov 29. pii: S0304-3835(18)30694-3.

2. §※ Zhenhui Huang 1, Yarong Gao, Yasushi Shimoda, Kazutada Watanabe, Yaobo Liu*. Induced NB-3 Limits Regenerative Potential of Serotonergic Axons after Complete Spinal Transection. J Neurotrauma. 2018 Oct 10. doi: 10.1089/neu.2018.5652. [Epub ahead of print]

3. §※Tang YLuo MPan KAhmad TZhou TMiao ZZhou HSun HXu X*Namaka MWang Y. DNA hydroxymethylation changes in response to spinal cord damage in a multiple sclerosis mouse model. Epigenomics.2018 Nov 14. doi: 10.2217/epi-2018 -0162.

4. §※Zhou H, Wang B, Sun H, Xu X, Wang Y. Epigenetic Regulations in Neural Stem Cells and Neurological Diseases. Stem Cells Int. 2018 Mar 18;2018:6087143.

5. §※Wang B, Zhang Y, Dong H, Gong S, Wei B, Luo M, Wang H, Wu X, Liu W, Xu X*, Zheng Y, Sun M.Loss of Tctn3 causes neuronal apoptosis and neural tube defects in mice. Cell Death Dis. 2018 May 1;9(5):520.

6. §※Lv Y1, Song Y1, Ni C, Wang S, Chen Z, Shi X, Jiang Q*, Cao C*, Zuo Y1*. Overexpression of Lymphocyte Antigen 6 Complex, Locus E in Gastric Cancer Promotes Cancer Cell Growth and Metastasis. Cell Physiol Biochem. 2018;45(3):1219-1229.

7. §※Zuo Y1, Lv Y1, Qian X, Wang S, Chen Z, Jiang Q*, Cao C*, Song Y*. Inhibition of HHIP Promoter Methylation Suppresses Human Gastric Cancer Cell Proliferation and Migration. Cell Physiol Biochem. 2018;45(5):1840-1850.

8. §※Shao NY1, Wang DX1, Wang Y1, Li Y1, Zhang ZQ, Jiang Q*, Luo W*, Cao C*. MicroRNA-29a-3p Downregulation Causes Gab1 Upregulation to Promote Glioma Cell Proliferation. Cell Physiol Biochem. 2018;48(2):450-460.

9. §※Wang SS1, Lv Y1, Xu XC1, Zuo Y1, Song Y, Wu GP, Lu PH*, Zhang ZQ*, Chen MB*. Triptonide inhibits human nasopharyngeal carcinoma cell growth via disrupting Lnc-RNA THOR-IGF2BP1 signaling. Cancer Lett. 2018 Nov 29. pii: S0304-3835(18)30694-3.

10. §※Xing ZY1, Wang Y1, Cheng L, Chen J, He XZ, Xing W*. Bromodomain-Containing Protein 4 (BRD4) Inhibition Sensitizes Palomid 529-Induced Anti-Renal Cell Carcinoma Cell Activity in Vitro and in Vivo. Cell Physiol Biochem. 2018;50(2):640-653.

11. §※Yuan YQ1, Wang YL1, Yuan BS1, Yuan X, Hou XO, Bian JS, Liu CF, Hu LF*. Impaired CBS-H2S signaling axis contributes to MPTP-induced neurodegeneration in a mouse model of Parkinson's disease. Brain Behav Immun. 2018 January.67: 77-90.

12. §※ Wan B1, Feng P1, Guan Z, Sheng L, Liu Z, Hua Y*. A severe mouse model of spinal muscular atrophy develops early systemic inflammation. Hum Mol Genet. 2018 Dec 1.27(23):4061-4076.

13. §Qian Y, Zhang Y, Wei B, Zhang M, Yang J, Leng C, Ge Z, Xu X*, Sun M.A novel Alu-mediated microdeletion in the RUNX2 gene in a Chinese patient with cleidocranial dysplasia. J Genet. 2018 Mar;97(1):137-143.

14. §※Xianzhi Shen1, Yanyun Sun1, Mengwei Wang, Hui Shu, Junfang Zhang, Xinchun Jin*. Chronic N-acetylcysteine treatment alleviates lipopolysaccharide-induced working memory deficit through upregulating caveolin-1 and synaptophysin in mice. Psychopharmacology. 2018, 235(1):179-191. 

15. §※ Lei Sheng1Bo Wan1, Pengchao Feng, Junjie Sun, Frank Rigo, C. Frank Bennett, Martin Akerman, Adrian R. Krainer, Yimin Hua*. Downregulation of Survivin contributes to cell-cycle arrest during postnatal cardiac development in a severe spinal muscular atrophy mouse model. Hum Mol Genet. 2018 Feb 1. 27(3):486-498.

16. §※Zhang JR1, Jin H1, Li K, Mao CJ, Yang YP, Wang F, Gu CC, Zhang HJ, Chen J, Liu CF*. Genetic analysis of LRRK2 in Parkinson's disease in Han Chinese population. Neurobiology of Aging. 2018 Dec;72:187.e5-187.e10 

17. §※Wang J1, Zhai W1, Yu Z1, Sun L, Li H, Shen H, Li X, Liu CF*, Chen G*. Neuroprotection Exerted by Netrin-1 and Kinesin Motor KIF1A in Secondary Brain Injury following Experimental Intracerebral Hemorrhage in Rats. Front Cell Neurosci. 2018; 11:432. 

18. §※You S1, Zheng D1, Zhong C, Wang X, Tang W, Sheng L, Zheng C, Cao Y*, Liu CF*. Prognostic Significance of Blood Urea Nitrogen in Acute Ischemic Stroke. Circ J. 2018 Jan 25; 82(2): 572-578. 

19. §※Shi J1, Peng H1, You S, Liu Y, Xu J, Xu Y, Liu H, Shi R, Cao Y, Liu CF*. Increase in neutrophils after recombinant tissue plasminogen activator thrombolysis predicts poor functional outcome of ischaemic stroke: a longitudinal study. Eur J Neurol. 2018 Apr; 25(4): 687-e645. 

20. §※Mao CJ1, Yang YP1, Chen JP, Wang F, Chen J, Zhang JR, Zhang HJ, Zhuang S, Xiong YT, Gu CC, Yuan W, Huang JY, Fay A, Zhong CK, Liu CF*. Poor nighttime sleep is positively associated with dyskinesia in Parkinson's disease patients. Parkinsonism Relat Disord. 2018 Mar; 4868-73. 

21. §※Liu JB1, Leng JL, Zhang XJ, Wang ZX, Duan ZW, Mao CJ, Liu CF*. Investigation of non-motor symptoms in first-degree relatives of patients with Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord. 2018 Jul; 5262-68.

22. §※Wang B1, Su CJ1, Liu TT, Zhou Y, Feng Y, Huang Y, Liu X, Wang ZH, Chen LH, Luo WF and Liu T*.The Neuroprotection of Low-Dose Morphine in Cellular and Animal Models of Parkinson’s Disease Through Ameliorating Endoplasmic Reticulum (ER) Stress and Activating Autophagy. Front Mol Neurosci. 2018 Apr 20;11:120.

23. §※Mei-Hong Lu1, Wen-Li Ji, De-En Xu, Pei-Pei Yao, Xiu-Yun Zhao, Zhao-Tao Wang, Li-Pao Fang, Rui Huang, Li-Jun Lan, Ji-Bo Chen, Ting-Hua Wang, Li-Hua Cheng, Ru-Xiang Xu, Chun-Feng Liu, Luigi Puglielli, Quan-Hong Ma*. Inhibition of sphingomyelin synthase 1 ameliorates alzheimer-like pathology in APP/PS1 transgenic mice through promoting lysosomal degradation of BACE1. Experimental Neurology. 2019 Jan;311:67-79.

24. §※ Wan-Jie Du1, Shufen Hu1, Xin Li, Ping-An Zhang,Xinghong Jiang, Shan-Ping Yu, Guang-Yin Xu*. Neonatal Maternal Deprivation Followed by Adult Stress Enhances Adrenergic Signaling to Advance Visceral Hypersensitivity. (Accpted)

25. §※ Hongjun Wang1, Xue Xu1, Ruihua Xie, Yunyun Rui, Pingan Zhang, Xiaojue Zhu, Guang-Yin Xu*. Prenatal maternal stress induces visceral hypersensitivity of adult rat offspring through activation of cystathionine-β-synthase signaling in primary sensory neurons. Mol Pain, doi: 10.1177/1744806918777406. Epub 2018 Apr 30. 

26. §※ Pingan Zhang1,Hong-Yan Zhu1, Qi-Ya Xu1, Wanjie Du, Shufen Hu, Guang-Yin Xu*. Sensitization of P2X3 receptors in insular cortex contributes to visceral pain of adult rats with neonatal maternal deprivation. Mol Pain. 2018 Jan-Dec;14:1744806918764731. doi: 10.1177/1744806918764731.