01.    §Hong-Hong Zhang1, Ji Hu, You-Lang Zhou, Shufen Hu, Yong-Meng Wang, Wei Chen, Ying Xiao, Li-Yen Mae Huang, Xing-Hong Jiang, and Guang-Yin Xu*. Promoted Interaction of Nuclear Factor-κB with Demethylated Cystathionine-β-Synthetase Gene Contributesto Gastric Hypersensitivity in Diabetic Rats. The Journal of Neuroscience. 2013, 33(21):9028-038.

02.    §Kai Song1Fen Wang1, Qian Li, Yong-Bing Shi, Hui-Fen Zheng, Hanjing Peng, Hua-Ying Shen, Chun-Feng Liu* and Li-Fang Hu*. Hydrogen sulfide inhibits the renal fibrosis of obstructive nephropathy. Kidney International. 2013,449: online.

03.    Cong Cao1, Mengia S. Rioult-Pedotti1, Paolo Migani, Crystal J. Yu1, Rakesh Tiwari, Keykavous Parang, Mark R. Spaller, Dennis J. Goebel*, John Marshall*. Impairment of TrkB-PSD-95 Signaling in Angelman. Plos Biology.2013, 11(2)e1001478.

04.    Deng M, Wei L, Zuo X, Tian Y, Xie F, Hu P, Zhu C, Yu F, Meng Y, Wang H, Zhang F, Ma H, Ye R, Cheng H, Du J, Dong W, Zhou S, Wang C, Wang Y, Wang J, Chen X, Sun Z, Zhou N, Jiang Y, Liu X, Li X, Zhang N, Liu N, Guan Y, Han Y, Han Y, Lv X, Fu Y, Yu H, Xi C, Xie D, Zhao Q, Xie P, Wang X, Zhang Z, Shen L, Cui Y, Yin X, Cheng H, Liang B, Zheng X, Lee TM, Chen G, Zhou F, Veldink JH, Robberecht W, Landers JE, Andersen PM, Al-Chalabi A, Shaw C, Liu C, Tang B, Xiao S, Robertson J, Zhang F, van den Berg LH, Sun L, Liu J, Yang S, Ju X, Wang K, Zhang X. Genome-wide association analyses in Han Chinese identify two new susceptibility loci for amyotrophic lateral sclerosis. Nat Genet. 2013 Jun; 45(6):697-700.

05.    Ling Weng, Yung-Feng Lin, Alina L. Li, Chuan-En Wang, Sen Yan, Miao Sun, Marta A. Gaertig, Naureen Mitha, Jun Kosaka, Taketoshi Wakabayashi, Xingshun Xu, Beisha Tang, Shihua Li, and Xiao-jiang Li. Loss of Ahil Affects Early Development by Impairing BM88/Ceng1-Mediated Neuronal Differentiation. Journal of Neuroscience.2013,33(19):8172-8184.

06.    Tao Sun, Quan-hong Ma*. Repairing Neural Injuries Using Human Umbilical Cord Blood.Molecular Neurobiology,201347:938–945.

07.    §Lei Shi, Hong-Hong Zhang, Ying Xiao, Ji Hu, Guang-Yin Xu*. Electroacupuncture Suppresses Mechanical Allodynia and Nuclear Factor Kappa B Signaling in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. CNS Neuroscience & Therapeutics.2013, 19(2):83-90.

08.    Xing-Mei Feng1, You-Lang Zhou, Xiao-Wen Meng, Fei-Hu Qi, Wei Chen, Xing-Hong Jiang and Guang-Yin Xu*. Hydrogen sulfide increases excitability through suppression of sustained potassium channel currents of rat trigeminal ganglion neurons. Molecular Pain.2013,9:4.

09.    Liying Gu1, Lan Dai1Cong Cao1, Jing Zhu, Chuanwei Ding, Hai-bo Xu, Lihua Qiu, Wen Di. Functional Expression of TWEAK and the Receptor Fn14 in Human Malignant Ovarian Tumors: Possible Implication for Ovarian Tumor Intervention. PloS ONE.2013, 8(3):e57436.

10.    §Shufen Hu1Ying Xiao, Liyan Zhu, Lin Li, Chuang-Ying Hu, Xinghong Jiang and Guang-Yin Xu*. Neonatal maternal deprivation sensitizes voltage-gated sodium channel currents in colon-specific dorsal root ganglion neurons in rats. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol.2013, 304(4): G311-321.

11.    Hai-xia Ji, Yu-lian Zou, Jing-jing Duan, Zhi-rong Jia, Xian-jing Li, Zhuo Wang, Li Li, Yongwen Li, Gen-yan Liu, Ming-Qing Tong, Xiao-yi Li, Guo-hui Zhang, Xiang-rong Dai, Ling He, Zhiyu Li*, Cong Cao*, Yong Yang*.The Synthetic Melanocortin (CKPV)2 Exerts Anti-Fungal and Anti-Inflammatory Effects against Candida albicans Vaginitis via Inducing Macrophage M2Polarization. PloS ONE.2013, 8(2): e56004.

12.    Li Xie1Li-Fang Hu1, Xing Qi Teo, Chi Xin Tiong, Valerio Tazzari, Anna Sparatore, PieroDe, Soldato, Gavin Stewart Dawe, Jin-Song Bian1*. Therapeutic Effect of Hydrogen Sulfide-Releasing L-Dopa Derivative ACS84 on 6-OHDA- Induced Parkinson’s Disease Rat Model. PloS ONE.2013, 8(4): e60200.

13.    §Ruobing Qu1, Jingde Tao, Yongmeng Wang, Youlang Zhou, Geping Wu, Ying Xiao, Chuang-Ying Hu, Xinghong Jiang and Guang-Yin Xu*. Neonatal colonic inflammation sensitizes voltage-gated Na+ channels via upregulation of cystathionineβ-synthetase expression in rat primary sensory neurons. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2013,304:G763-G772.

14.    Hao-ran Shen, Li-hua Qiu, Zhi-qing Zhang, Yuan-yuan Qin, Cong Cao*, Wen Di*. Genome-Wide Methylated DNA Immunoprecipitation Analysis of Patients with Polycystic Ovary Syndrome.PLoS ONE. 2013,8(5): e64801.

15.    §Shufen Hu1, Weiyuan Xu1, Xiuhua Miao1, Yanping Gao, Liyan Zhu, Youlang Zhou ,Ying Xiao, Guang-Yin Xu*, Sensitization of sodium channels by cystathionine-β-synthetase activation in colon sensory neurons in adult rats with neonatal maternal deprivation. Experimental Neurology. 2013,248:275–285. 

16.    §Xian-Hui Wang1FenWang1, Shou-Jiang You, Yong-Jun Cao, Li-Dan Cao, Qiao Han, Chun-Feng Liu*Li-Fang Hua*. Dysregulation of cystathionine-γ-lyase (CSE) / hydrogen sulfide pathway contributes to ox-LDL- induced inflammation in macrophage. Cellular Signalling.2013, 25:2255–2262.

17.    Yang-Tai Guan, Lun-Lin Mao, JiaJia, Chun-Sheng Dong, Xiao-Mei Zhou, Shu-Li Zheng, Hui Liu, Hong-Mei Kong, Xue-Chu Zhen & Jian Cheng*. Postischemic Administration of a Potent PTEN Inhibitor Reduces Spontaneous Lung Infection Following Experimental Stroke.CNS Neuroscience & Therapeutics. 2013,19:990–993. 

18.    Miao-ni Zhou1Zhi-qing Zhang1, Ji-long Wu, Fu-quan Lin, Li-fang Fu, Sui-quan Wang, Cuiping Guan, Hong-lin Wang, Aie Xu*. Dermal Mesenchymal Stem Cells (DMSCs) Inhibit Skin-Homing CD8+ T Cell Activity, a Determining Factor of Vitiligo Patients’ Autologous Melanocytes Transplantation Efficiency. PLoS ONE.2013,8(4): e60254. 

19.    §Hui-Fen Zheng1, Ya-Ping Yang1, Li-Fang Hu, Mei-Xia Wang, Fen Wang, Li-Dan Cao, Da Li, Cheng-Jie Mao, Kang-Ping Xiong, Jian-Da Wang, Chun-Feng Liu*. Autophagic Impairment Contributes to Systemic Inflammation-Induced Dopaminergic Neuron Loss in the Midbrain. PLoS ONE. 20138(8): e70472.

20.    Feihu Qi1, Youlang Zhou1Ying Xiao, Jin Tao, Jianguo Gu, Xinghong Jiang, Guang-Yin Xu*. Promoter demethylation of cystathionine-β-synthetase gene contributesto inflammatory pain in rats.Pain.2013,154 (1) 34–45. 

21.    Zhi-qing Zhang1Cong Cao*. Ginsenoside Rg-1 Protects Retinal Pigment Epithelium (RPE) Cells from Cobalt Chloride (CoCl2) and Hypoxia Assaults. PLoS ONE.20138(12):e84171.

22.    §Hu X-W, Qin S-M, Li D, Hu L-F*Liu C-F*. Elevated Homocysteine Levels in levodopa-treated idiopathic parkinson’s disease: a meta-analysis. Acta Neurologica Scand Inavica. 2013,128(2):73-82.

23.    L. Mao, J. Jia, X. Zhou, Y. Xiao, Y. Wang, X. Mao, X. Zhen, Y. Guan*, N. J. Alkayed and J. Cheng*. Delayed administration of a PTEN inhibitor BPV improves functional recovery after experimental stroke. Neuroscience.2013,231: 272-281.

24.    §Jia Jia1Yunqi Xiao1, Wei Wanga, Lina Qing , Yinxiu Xu , Heng Song, Xuechu Zhen, GuizhenAo*, Nabil J. Alkayed, Jian Cheng*. Differential mechanisms underlying neuroprotection of hydrogen sulfidedonors against oxidative stress. Neurochemistry International. 2013, 62(8):1072–1078. 

25.    §Qin Gu, LijingZhai, Xing Feng, Jing Chen, Zhigang Miao, Liyan Ren, Xuanchen Qian, Jian Yu, Yan Li, Xingshun Xu*Chun-Feng Liu*. Apelin-36, a potent peptide, protects against ischemic brain injury by activating the PI3K/Akt pathway. Neurochemistry International. Accepted. 

26.    §Li-fang Hu*Chun-feng Liu*, Alteration of dynein function affects a-synuclein degradation via autophagosome-lysosome pathway. International Journal of Molecular Sciences. Appected   

27.    §Yanping Wang, Xiaoling Zhang, Junjun Huang, Minchu Zhu, Qiaobing Guan, Chunfeng Liu*. Associations Between EEG Beta Power Abnormality and Diagnosis in Cognitive Impairment Post Cerebral Infarcts. J Mol Neurosci. 2013,49:632–638.  

28.    §Liang-feng Fan1, De-en Xu, Wei-hua Wang, Ke Yan, Hao Wu, Xue-qin Yao, Ru-xiang Xu,Chun-feng LiuQuan-hong Ma. Caspr interaction with Amyloid Precursor Protein reduces amyloid-βgeneration in vitro. Neuroscience Letters. 2013,548:255–260. 

29.    §Fang Yang1, Ya-ping Yang1, Cheng-jie Mao, Ling Liu, Hui-feng Zhen, Li-fang HuChun-feng Liu*. Crosstalk between the proteasome system and autophagy in the clearance of α-synuclein.Actapharmacologica Sinica.2013,34(5):674-680.

30.    §Ya-ping Yang1, Li-fang Hu, Hui-fen Zheng, Cheng-jie Mao, Wei-dong Hu, Kang-ping Xiong, Fen Wang, Chun-feng Liu*. Application and interpretation of current autophagyinhibitors and activators. Actapharmacologica Sinica. 2013, 34(5):625-635.

31.    Xiaosu Gu1, Yong Zhou, Xiaowei Hu, Qin Gu, Xiaomei Wu, Maohong Cao, KaifuKe, Chunfeng Liu*, Reduced numbers of cortical GABA-immunoreactive neurons in the chronic D-galactose treatment model of brain aging. Neuroscience Letters, 2013, 549:82-86.

32.    Quan-Hong Ma1, Tao Xiang1, Zara Zhuyun Yang, Xu Zhang, Jude Taylor, and Zhi-Cheng Xiao*. Abnormal myelination in the spinalcord of PTPα-knockout mice. Cell Adhesion & Migration.2013,7(4):370–376.

33.    §Cao Yong-jun, Zhang Xia, Wang Wan-hua, Zhai Wan-qing, Qian Ju-fen, Wang Jian-sheng, Chen Jun, You Nian-xing, Zhao Zhong, Wu Qiu-yi, Xu Yuan, Yuan Lei, Li Rui-xia and Liu Chun-feng*. Oral fibrinogen-depleting agent lumbrokinase for secondary ischemic stroke prevention: results from a multicenter, randomized, parallel-group and controlled clinical trial. Chinese Medical Journal2013;126 (21):4060-4065. 

34.    §Xinmin Wu, Hongran Fu, Feihui Zou, Wei Jin, Ting Xu, Peipei Gong, Jian Xu, Yaohua Yan, Gang Cui, Kaifu Ke, Yilu Gao, Chunfeng Liu*, Yongjin Pan. Increased expression of actin filament-stabilizing protein tropomyosin after rat traumatic brain injury. J Mol Hist. 2013 44(1):37–45.  

35.    Wenri Zhang1Jian Cheng1, Kamila Vagnerova, YuliaIvashkova, Jennifer Young, Anda Cornea, Marjorie R. Grafe, Stephanie J. Murphy, Patricia D. Hurn, Ansgar M. Brambrink. Effects of Androgens on Early Post-ischemic Neurogenesis in Mice. Translational Stroke Research.2013:online.